KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)


Başvuru Formunu indirmek için tıklayın...

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘Kanun’) 11. Maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu form ile ileri sürmüş olduğunuz talebinizi açıkça paylaşıp gerekliyse ek bilgi ve belgelerin bu form ile birlikte tarafımıza gönderilmesi gerekir.
Başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (‘Tebliğ’) 5. Maddesi 1. Fıkrasında belirtilen vasıtalarla Şirketimize iletebilirsiniz.

Yanıtlarımız Kanun’un 13. Maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza en kısa süre içerisinde gönderilecektir.
Başvuru bedeli, ilgili Tebliğ’in 7. Maddesi gereğince tarafınızdan istenebilecektir.

MUSTAFA EKŞİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’nun 6ncı Maddesince kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Bu verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 07.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 31.01.2018 tarihli kararı uyarınca Mustafa Ekşi İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Sicile kayıt yükümlülüğü olan bir veri sorumlusu olarak, bünyesinde bulunan özel nitelikli kişisel verileri; kişisel verileri işleme envanterine uygun bir şekilde saklamakla, bu verilerin güvenliğine yönelik kuralları tanımlamakla ve yönetimini sağlayacağı bütün faaliyetleri kapsayarak, bunu sürdürmek adına uygulanacak bir politika hazırlayarak bu politikaya uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Özel Nitelikli Kişisel Veriler, tarafımızdan, Kanun’a uygun bir şekilde, Kurul’ca belirlenecek yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerin, ilgili kişinin açık rızası ile veya kanunlarda öngörülen haller dahilinde açık rıza aranmaksızın işlenmesi mümkündür.

Veri Sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ilgili kişinin açık rızası ile, ilgili kişinin rızası yoksa ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

3.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Veri İşleme Envanteri içerisinde belirtilen amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilir.

4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER
Mustafa Ekşi İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kanunun 6ncı maddesinde yer alan, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” in işlenmesinde Kurulun 31.01.2018 Tarihli ve 2018/10 Numaralı kararı uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen önlemleri almaktadır:

A. Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika belirlenmiştir.

B. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik,
- Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile Özel Nitelikli Kişisel Veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmektedir,
- Gizlilik sözleşmelerinin yapılmaktadır,
- Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmaktadır,
- Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir,
- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılmaktadır. Bu kapsamda, Veri Sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanteri iade almaktadır.

C. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise,
- Kişisel Veriler, kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmektedir,
- Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulmaktadır,
- Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının denetim izleri tutulur ve söz konusu denetim izlerinin güvenliği sağlanır.
- Kişisel Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır,
- Kişisel Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmakta, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır,
- Kişisel Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanmaktadır.

D. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise;
- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmaktadır,
- Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

5. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki şartların varlığı halinde üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

- Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızasıyla veya kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

- Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır

Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmalıdır.

Mustafa Ekşi İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ilgili kişinin açık rızası ile veya gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini ve Kurul tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak, meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda, Veri Sahibinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerini, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ’nun 9ncu maddesinde belirlenen şartlara uyulmak suretiyle yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere de aktarabilmektedir.

MUSTAFA EKŞİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz tarafından iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşme kurulması ve gerektiği gibi ifa edilmesi amacıyla çalışandan elde edilen kişisel veriler, başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında Şirketimizce işlenmekte ve koruma altına alınmaktadır.

İşleme; KVKK ’nın 3üncü maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
İş sözleşmesinin kurulması aşaması da dahil olmak üzere yapılan görüşmelerde ve iş sözleşmesinin kuruluşuna müteakip ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ürün veya hizmet alan kişiden ve ilgili mercilerden edinilmiş kişisel veri tanımına giren her türlü veri aşağıdaki koşullar ve kapsamda Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz;
1. Kimlik (Ad Soyad, Anne - Baba Adı, Cinsiyet Bilgisi, Doğum Tarihi, Ehliyet Fotokopisi, İmza, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Seri ve Sıra No, TC Kimlik No)
2. İletişim (Adres No, E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon No)
3. Müşteri İşlem (Çek bilgileri, fatura, sipariş bilgisi, talep bilgisi)
4. Fiziksel Mekan Güvenliği (Giriş-çıkış kayıtları, kamera kayıtları, araç plaka bilgisi)
5. Finans (IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri)
6. Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Görsel ve İşitsel Kayıtlar)
7. Sağlık Bilgileri (Engellilik Durumuna Ait Bilgiler)
8. Pazarlama (Alışveriş Geçmişi Bilgileri, anket, kampanya çalışmalarından elde edilen bilgiler)

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından;
1. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
2. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
3. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
4. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
5. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
6. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
7. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
8. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
9. Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
10. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
11. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
12. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
13. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
14. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
15. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
16. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
17. Talep / Şikayetlerin Takibi
18. Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
19. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
20. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
21. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
22. Sair tüm yasal yükümlülükler amaçlarıyla KVKK ’nın 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz; KVKK ’nın 8 ve 9uncu maddelerinde ve “C” bendinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;
1. Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
2. Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olduğu tedarikçiler
3. Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere, aktarılabilecektir.

E. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Kanun’da belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak özellikle yazılı sözleşme, ZİRVE ve STORAGECRAFT programları, e-posta, fiziki evrak, kamera sistemleri, idari ve adli yazışmalar ve nadiren sair iletişim yolları vasıtasıyla ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:
1. Ürün veya hizmet alıcısının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
2. Ürün veya hizmet alıcısının taraf olduğu sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmelerin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
3. Kanunda açıkça öngörülmüş olması ve/veya şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
4. Diğer ürün veya hizmet alıcısı kişisel verileri için açık rıza alınması.

F. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’nun 11nci maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini http://www.mustafaeksi.com/ internet sitesinde yer alan Başvuru Formu ’nda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir. 6698 sayılı KVKK ’nın 11inci maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanunun 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

MUSTAFA EKŞİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz tarafından ürün veya hizmetleri pazarlama ve satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla potansiyel ürün veya hizmet alıcısından elde edilen kişisel veriler, başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında Şirketimizce işlenmekte ve koruma altına alınmaktadır.

İşleme; KVKK ’nın 3üncü maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Sözleşmesinin kurulması aşaması da dahil olmak üzere yapılan görüşmelerde ve sözleşmesinin kuruluşuna müteakip ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla potansiyel ürün veya hizmet alan kişiden ve ilgili mercilerden edinilmiş kişisel veri tanımına giren her türlü veri aşağıdaki koşullar ve kapsamda Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz;
1. Kimlik (Ad Soyad, Cinsiyet Bilgisi, İmza, TC Kimlik No)
2. İletişim (E-Posta Adresi, Telefon No)
3. Müşteri İşlem (Talep bilgisi)
4. Fiziksel Mekan Güvenliği (Giriş-çıkış kayıtları, kamera kayıtları, araç plaka bilgisi)
5. Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Görsel ve İşitsel Kayıtlar)
6. Pazarlama (Anket)

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından;
1. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
2. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
3. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
4. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
5. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
6. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
7. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
8. Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
9. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
10. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
11. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
12. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
13. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
14. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
15. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
16. Talep / Şikayetlerin Takibi
17. Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
18. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
19. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
20. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
21. Sair tüm yasal yükümlülükler amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz; KVKK ’nın 8 ve 9uncu maddelerinde ve “C” bendinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;
1. Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
2. Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olduğu tedarikçiler
3. Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere, aktarılabilecektir.

E. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Kanun’da belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak özellikle yazılı sözleşme, ZİRVE ve STORAGECRAFT programları, e-posta, fiziki evrak, kamera sistemleri, idari ve adli yazışmalar ve nadiren sair iletişim yolları vasıtasıyla ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:
1. Potansiyel ürün veya hizmet alıcısının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
2. Potansiyel ürün veya hizmet alıcısının taraf olduğu sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmelerin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
3. Kanunda açıkça öngörülmüş olması ve/veya şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
4. Diğer ürün veya hizmet alıcısı kişisel verileri için açık rıza alınması.

F. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’nun 11inci maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini http://www.mustafaeksi.com/ internet sitesinde yer alan Başvuru Formu ’nda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir. 6698 sayılı KVKK ’nın 11nci maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

See charter development as a policy development process. Plan to develop or update the charter over several board meetings, focusing on the introductory and strategic sections.

MUSTAFA EKŞİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
ZİYARETÇİ KİŞİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz tarafından fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ziyaretçiden elde edilen kişisel veriler, başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında Şirketimizce işlenmekte ve koruma altına alınmaktadır.

İşleme; KVKK ’nın 3üncü maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İş sözleşmesinin kurulması aşaması da dahil olmak üzere yapılan görüşmelerde ve iş sözleşmesinin kuruluşuna müteakip ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ziyaretçiden ve ilgili mercilerden edinilmiş kişisel veri tanımına giren her türlü veri aşağıdaki koşullar ve kapsamda Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz;

1. Kimlik (Ad Soyad)
2. İletişim (Telefon No)
3. Fiziksel Mekan Güvenliği (Giriş-çıkış kayıtları, kamera kayıtları, araç plaka bilgisi)
4. Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Görsel ve İşitsel Kayıtlar)

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından;

1. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
2. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
3. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
4. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
5. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
6. Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
7. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
8. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
9. Sair tüm yasal yükümlülükler amaçlarıyla KVKK ’nın 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz; KVKK ’nın 8 ve 9uncu maddelerinde ve “C” bendinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;

1. Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
2. Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olduğu tedarikçiler
3. Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere, aktarılabilecektir.

E. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Kanun ’da belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak özellikle fiziki evrak, kamera sistemleri, idari ve adli yazışmalar ve nadiren sair iletişim yolları vasıtasıyla ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:

1. Ziyaretçinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
2. Kanunda açıkça öngörülmüş olması ve/veya şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
3. Diğer ziyaretçi kişisel verileri için açık rıza alınması.

F. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’nun 11nci maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini http://www.mustafaeksi.com/ internet sitesinde yer alan Başvuru Formu ’nda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK ’nın 11 nci maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.